วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 : เรียนรู้ Drupal เพิ่มเติม

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

*งานจัดการความรู้

 • เรียนรู้ Drupal เพิ่มเติมกับ อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
Advertisements

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 : จัดทำรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

*งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล

 • จัดทำรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 : ร่วมจัดทำระบบห้องสมุดมูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ต่อ)

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

*งานจัดการความรู้

ร่วมจัดทำระบบห้องสมุดมูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต่อจากวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2554
โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • ติดแถบสีที่สันหนังสือในกลุ่มผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (แถบสีส้ม เพราะท่านเกิดวันพฤหัสบดี)
 • ติด Label หนังสือ
 • ประทับตราในหน้า Title Page

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 : ศึกษาหลักการพัฒนาเว็บไซต์

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

*งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล

 • ศึกษาหลักการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน

……………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตไปแล้ว เนื่องด้วยการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทุกระดับในสังคม ผู้ัพัฒนาเว็บไซต์จึงต้องก้าวทันโลกและเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

วันนี้อาจารย์พี่เลี้ยงได้บรรยายเรื่องหลักการพัฒนาเว็บไซต์ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ยุคแรกคือการสร้างเว็บไซต์ด้วยการเขียนภาษา HTML จนถึงปัจจุบันที่มีโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์โดยเฉพาะ โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์ที่อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำคือโปรแกรมประเภท OpenSource ในกลุ่ม CMS  เช่น Joomla, Drupal, WordPress, Dokuwiki เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมกลุ่ม CMS ยังมีอีกมากมาย สามารถศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของโปรแกรมกลุ่ม CMS แต่ละตัวไ้ด้ที่ http://cmsmatrix.org มีประโยชน์อย่างมากในการเลือกใช้โปรแกรมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมกลุ่ม Wiki ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่เน้นการนำเสนอเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งกลุ่ม Wiki มีให้เลือกใช้มากมายและสามารถเปรียบเทียบความสามารถได้เช่นกันที่ http://www.wikimatrix.org

สำหรับข้้อดีของการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมกลุ่ม CMS คือง่่าย สะดวก สวยงาม ส่วนข้อเสียคือการติดตั้งต้องแก้ไขค่า Config หลายอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของภาษาต่างๆ ในการสร้างเว็บไซต์ และโปรแกรมกลุ่มนี้ต้องอาศัยโปรแกรมเสริมมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องเลือกดูความสามารถของโปรแกรมว่ารองรับหรือไม่และเลือกให้ถูกต้องกับเนื้อหา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ในปัจจุบัน

 • เลือกโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น การบันทึกประจำวัน ใช้ WordPress เพราะมีการแสดงวันที่และแสดงเนื้อหาในลักษณะบทความวันต่อวัน เหมาะสำหรับบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
 • เลือกโปรแกรมเสริม (Extensions) ให้เหมาะสม เช่น จะพัฒนา Joomla ให้ใช้กับงานห้องสมุดจะใช้โปรแกรมเสริม (Extensions) ได้แก่ Book library Basic เป็นการใส่รายละเอียดหนังสือคล้ายๆ กับการ Cataloging หนังสือ เป็นต้น
 • ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และกลุ่มผู้ใช้งาน
 • หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วต้องกลับมาตั้งค่า Config ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องการกำหนดเวลาที่แสดงในเว็บไซต์ ต้องเป็นใช้เวลาจริงๆ ขณะนั้น เพราะข้อมูลที่ำนำเสนอมีผลตามกฏหมาย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 : Dokuwiki

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

*งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล

 • เรียนโปรแกรม Dokuwiki

……………………………………………………………………………………………………………………

มารู้จัก Dokuwiki กันก่อน !!

Dokuwiki เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างสรรค์ความรู้ในแบบออนไลน์ ซึ่งในหลายหน่วยงานใช้เป็นคลังความรู้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีประโยชน์มากๆ การใช้งานของ Dokuwiki อาจต้องอาศัยความชำนาญในการเขียนโค้ดเพราะจะโปรแกรมจะไม่แสดงผลแบบ WYSIWYG แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Dokuwiki ก็มี Plug in สำหรับจัดการเนื้อหาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง ซึ่งจะอยู่ในแถบเครื่องมือโดย Plug in ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น สร้างสไลด์โชว์ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ Dokuwiki

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในขณะที่เรียนเคยศึกษาโปรแกรมนี้มาแล้ว แต่ไม่ได้นำขึ้น Server จริง จะทำใน Appserv จึงทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน จะเป็นการเรียนการใช้งานโปรแกรมมากกว่า เช่่น การสร้างเนื้อหา การใส่ภาพ ลิงค์ วิดีโอ เป็นต้น แต่บางครั้งก็เกิดปัญหาบ้าง ทำให้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่อง Plug in ต่างๆ

ตัวอย่าง : Dokuwiki ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

Dokuwiki ภาควิชาสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการใช้งานของโปรแกรมซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะเป็นลักษณะการสร้าง KM ภายในหน่วยงาน ในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนิสิตในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดประเด็นใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างสิ่งที่ดีร่วมกัน เช่นถ้าภาควิชาจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม ควรจะได้รับข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อความเหมาะสมด้วย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 : การสแกนหนังสือสำหรับทำ E-book

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

*งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล

 • ฝึกปฎิบัติสแกนหนังสือสำหรับเตรียมจัดทำ E-book ด้วยเครื่องสแกนเนอร์
  BookDrive DIY โดยได้รับมอบหมายให้สแกนหนังสือคนละ 1 เล่ม
 • จัดทำรายงานฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 : ร่วมจัดทำระบบห้องสมุดมูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ต่อ)

การฝึกปฏิบัติงาน : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

*งานจัดการความรู้

ร่วมจัดทำระบบห้องสมุดมูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต่อจากวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2554
โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • สแกนหน้าปกหนังสือเพื่อรอนำไปประกอบข้อมูลบรรณานุกรมในระบบ
 • เขียนเลขหมู่เฉพาะที่กำหนดใช้ขึ้นเองของมูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ลงในหน้า
  Title Page หรือหน้ารองปก

Previous Older Entries